Đăng ký

Giải câu 2 Trang 24 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Hướng dẫn:

Xem dây cung và cánh cung có bị biến dạng không?

Giải:

Người thứ nhất đang gương cung, người thứ hai chưa giương cung vì dây cung và cánh cung của người thứ nhất đã bị biến dạng, so với cánh cung và dây cung của người thứ hai chưa biến dạng.