Đăng ký

Giải bài 7.3 Trang 25 - Sách bài tập Vật lí 6

Các chữ X cần đánh là:

a)                                       

X Bị biến đổi

b) 

X Bị biến đổi

c)

X Bị biến đổi

d) 

X Không bị biến đổi

e) 

X Bị biến đổi