Đăng ký

Giải bài 7.8 Trang 26 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn B. Vì hai lực cân bằng phải cùng đặt vào một vật.