Đăng ký

Giải câu 6 Trang 72 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Có \(e=-L \dfrac{di}{dt} \Rightarrow L=-\dfrac{edt}{di} \Rightarrow\) Đơn vị của độ tự cảm L là: \(\dfrac{V.s}{A}\)

Hơn nữa: \(Z_L=L \omega\)

\(\Rightarrow \) Đơn vị của \(Z_L\) là:

\(\dfrac{V.s}{A}.\dfrac{1}{s}=\dfrac{V}{A}=\Omega\)

Vậy, \(Z_L\) có đơn vị là ôm \((\Omega).\)

shoppe