Đăng ký

Giải câu 4 Trang 74 - Sách giáo khoa Vật lí 12

a) Áp dụng định luật Ôm trong mạch chỉ có cuộn cảm với độ tụ cảm L:

\(Z_L=\dfrac{U}{I}=\dfrac{100}{5}=20(\Omega)\)

\(\Rightarrow L=\dfrac{Z_L}{\omega}=\dfrac{20}{100\pi}=\dfrac{1}{5\pi}(H)\)

b) Trong mạch chỉ có L thì i trễ pha hơn u một góc \(\dfrac{\pi}{2}.\)

\(i=I_0 \cos (100\pi t-\dfrac{\pi}{2})\) với \(I_0=\dfrac{U_0}{Z_L}=\dfrac{100\sqrt{2}}{20}=5\sqrt{2}(A)\)

Biểu thức dòng điện trong mạch:

\(i=5\sqrt{2} \cos (100\pi t-\dfrac{\pi}{2})(A)\).

shoppe