Đăng ký

Giải câu 6 Trang 74 - Sách giáo khoa Vật lí 12

\(C_1\) mắc nối tiếp với \(C_2\) nên:

\(u=u_1+u_2=\dfrac{q_1}{C_1}+\dfrac{q_2}{C_2}\)

Vì \(C_1\) nối tiếp với \(C_2\) nên \(q_1=q_2=q\Rightarrow u=q\left ( \dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2}\right )\) 

Đặt \(\left ( \dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2} \right )=\dfrac{1}{C}\) thì \(u=\dfrac{q}{C}\)

Mà \(Z_C=\dfrac{1}{C \omega}=\left ( \dfrac{1}{C_1}+\dfrac{1}{C_2} \right ).\dfrac{1}{\omega}=\dfrac{1}{C_1.\omega}+\dfrac{1}{C_2\omega} \Rightarrow Z_C=Z_{C1}+Z_{C2}.\)