Đăng ký

Giải câu 2 Trang 74 - Sách giáo khoa Vật lí 12

a) Dung kháng: \(Z_C=\dfrac{1}{\omega C}=\dfrac{1}{C.2\pi f}\)

Ta thấy: \(Z_C\) tỉ lệ nghịch với C và f.

Nếu C và f tăng thì \(Z_C\) giảm, ít cản trở dòng điện.

Nếu C và f giảm thì \(Z_C\) tăng, cản trở dòng điện nhiều.

b) Cảm kháng: \(Z_L=L \omega=L. 2\pi f\)

Ta thấy: \(Z_L\) tỉ lệ thuận với L và f.

Nếu L và f tăng thì \(Z_L\) tăng, cản trở dòng điện nhiều.

Nếu L và f giảm thì \(Z_L\) giảm, ít cản trở dòng điện.