Đăng ký

Giải câu 3 Trang 62 - Sách giáo khoa Vật lí 12

a) Đồ thị hình sin cắt trục hoành tại các điểm có giá trị:

\(t=\dfrac{T}{8}+\dfrac{T}{4}+k\dfrac{T}{2}=\dfrac{3T}{8}+k\dfrac{T}{2}\) với k = 0; 1; 2; 3...

\(\Rightarrow t_0=\dfrac{3T}{8}; t_1=\dfrac{7T}{8};t_2=\dfrac{11T}{8};t_3=\dfrac{15T}{8};t_4=\dfrac{19T}{8}.\)

b) Tại thời điểm \(t=\dfrac{T}{8}\) thì \(i=I_0 \Rightarrow i=I_0 \sin \left ( \dfrac{2\pi}{T}.t+\dfrac{\pi}{4} \right )\)

Tại thời điểm t = 0 thì \(i=I_0 \sin \dfrac{\pi}{4}=\dfrac{I_0}{\sqrt{2}}\).