Đăng ký

Giải câu 2 Trang 62 - Sách giáo khoa Vật lí 12

a) Cường độ dòng điện cực đại: \(I_0=5(A)\)

Tần số góc của dòng điện: \(\omega=100 \pi(rad/s)\)

Chu kì của dòng điện: \(T=\dfrac{2\pi}{\omega}=\dfrac{2\pi}{100\pi}=0,02(s)\)

Tần số của dòng điện: \(f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{0,02}=50(Hz)\)

Pha ban đầu của dòng điện: \(\varphi=\dfrac{\pi}{4}(rad)\).

b) Cường độ dòng điện cực đại: \(I_0=2\sqrt{2}(A)\)

Tần số góc của dòng điện: \(\omega=100\pi (rad/s)\)

Chu kì của dòng điện: \(T=\dfrac{2\pi}{\omega}=\dfrac{2\pi}{100\pi}=0,02(s)\)

Tần số của dòng điện: \(f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{0,02}=50(Hz)\)

Pha ban đầu của dòng điện: \(\varphi=-\dfrac{\pi}{3} (rad/s)\).

c) Ta có: \(i=-5\sqrt{2}\cos (100\pi t)=5\sqrt{2}\cos (100\pi t\pm \pi)\)

Cường độ dòng điện cực đại: \(I_0=5\sqrt{2}(A)\)

Tần số góc của dòng điện: \(\omega=100\pi(rad/s)\)

Chu kì của dòng điện: \(T=\dfrac{2\pi}{\omega}=\dfrac{2\pi}{100\pi}=0,02(s)\)

Tần số của dòng điện: \(f=\dfrac{1}{T}=\dfrac{1}{0,02}=50(Hz)\)

Pha ban đầu của dòng điện: \(\varphi=\pm \pi(rad).\)

shoppe