Đăng ký

Giải câu 5 Trang 66 - Sách giáo khoa Vật lí 12

a) Công suất tiêu thụ trong mạch:

\(\wp=\wp_{đ m1}+\wp_{đ m2}=115+132=247(W)\)

b) Cường độ dòng điện qua mỗi đèn:

\(I_1=\dfrac{\wp_1}{U}; I_2=\dfrac{\wp_2}{U}\)

Cường độ dòng điện cung cấp cung cấp cho mạch điện:

\(I=I_1+I_2=\dfrac{115}{220}+\dfrac{132}{220}=1,123(A).\)