Đăng ký

Giải câu 1 Trang 66 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     a) Giá trị tức thời là giá trị biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hoặc côsin.

     b) Giá trị cực đại là giá trị lớn nhất luôn dương khi hàm số sin hay côsin bằng 1.

     c) - Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều bằng giá trị cực đại của cường độ dòng điện xoay chiều chia cho \(\sqrt{2}\).

                \(I=\dfrac{I_0}{\sqrt{2}}\)

       - Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều hình sin bằng giá trị cực đại của điện áp xoay chiều chia cho \(\sqrt{2}\).

                \(U=\dfrac{U_0}{\sqrt{2}}\)