Đăng ký

Giải bài 28-29.4 Trang 79- Sách bài tập Vật lí 6

- Đoạn AB: Nước tăng ở nhiệt độ từ \(0^0C\) đến \(100^0C\) và thời gian đun là 10 phút.

- Đoạn BC: Biểu diễn quá trình sôi của nước (nước sôi ở \(100^0C\)) và thời gian sôi là 4 phút.

- Đoạn CD: Nước giảm nhiệt độ từ \(100^0C\) xuống \(30^0C\) trong thời gian 6 phút.