Đăng ký

Giải bài 1-2.21 Trang 8 - Sách bài tập Vật lí 6

Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

Chọn C.