Đăng ký

Giải bài 1-2.22 Trang 8 - Sách bài tập Vật lí 6

a) Nếu bạn học sinh đó chỉ dùng thước có GHĐ 1m một lần để đo được chiều dài sân trường thì bạn đó có thể làm như sau:

- Dùng thước đo chiều dài của một bước chân.

- Đếm số bước chân đi từ đầu này đến đầu kia của sân trường.

- Chiều dài sân trường = (số bước chân) x (độ dài mỗi bước chân).

b) Kết quả bạn thu được sẽ có độ chính xác không cao, vì các bước chân có thể không đều nhau hoặc không thẳng.