Đăng ký

Giải bài 1-2.26 Trang 9 - Sách bài tập Vật lí 6

Dùng mắt ước lượng ba đoạn thẳng AB, CD và MN vẽ ở hình 1-2.3 thì đoạn thẳng MN dài nhất và AB ngắn nhất. Dùng thước đo dộ dài của ba đoạn thẳng trên thì thấy ba đoạn dài bằng nhau. Từ kết quả kiểm tra rút ra được kết luận: Dùng mắt ước lượng không chính xác.