Đăng ký

Giải bài 87 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Biết rằng \(3^2\) = 9. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

\((-a)^2=(-a).(-a)\)

Giải:

Còn số -3 vì \((-3)^2=(-3).(-3)=9\)

shoppe