Đăng ký

Giải bài 79 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính 27.(-5). Từ đó suy ra các kết quả:

(+27).(+5); (-27).(+5); (-27).(-5); (+5).(-27)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tính 27.(-5) sau đó sử dụng quy tắc đặt dấu trong phép nhân hai số nguyên:

Nếu đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu.

Nếu đổi dấu hai thừa số thì tích không đổi dấu.

Giải:

27.(-5) = -135 (1)

Vậy: (+27).(+5) = 135 (đổi dấu một thừa số trong (1)).

(-27).(+5) = -135 (đổi dấu hai thừa số trong (1)).

(-27).(-5) = 135 (đổi dấu một thừa số trong (1)).

(+5).(-27) = -135 (đối dấu hai thừa số trong (1)).