Đăng ký

Giải bài 80 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:

a) a.b là một số nguyên dương?

b) a.b là một số nguyên âm?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu hai thừa số cùng dấu thì tích mang dấu "+" và ngược lại.

Nếu hai thừa số khác dấu thì tích mang dấu "-" và ngược lại.

Giải:

a) Tích a.b dương nên a.b là hai số cùng dấu.Vì a là số nguyên âm nên b cũng là số nguyên âm.

b) Tích a.b âm nên a, b là hai số khác dấu. Vì a là số nguyên âm nên b là số nguyên dương.