Đăng ký

Bài 78 trang 91 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) \((+3) . (+9)\);                     b) \((-3) . 7\);                  

c) \(13 . (-5)\);                         d) \((-150) . (-4)\);                  

e) \((+7) . (-5)\).

Hướng dẫn giải

Quy tắc:

- Nhân hai số nguyên dương: ta nhân như hai số tự nhiên.

- Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

Lời giải chi tiết

a) \((+3) . (+9) = 3.9 = 27\) 

b) \((-3) . 7 = -(3.7) = -21\) ;

c) \(13 . (-5) = - (13.5) = -65 \);

d)  \((-150) . (-4) = 150 . 4 =600 \);

e) \((+7) . (-5) = - (7.5) = -35\).

shoppe