Đăng ký

Giải bài 78 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) (+3).(+9) b) (-3).7 c) 13.(-5)d) (-150).(-4) e) (+7).(-5)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu.

Giải:

a) \((+3).(+9)=27;\)                b) \((-3).7=-21;\)

c) \(13.(-5)=-65;\)                  d) \((-150).(-4)=600;\)

e) \((+7).(-5)=-35.\)