Đăng ký

Giải bài 61 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) 7 – x = 8 – (-7); b) x – 8 = (-3) - 8
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng tính chất của đẳng thức a + c = b + c thì a = b.

Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế rời thực hiện phép tính.

Giải:

a) 7 - x = 8 - (-7)

    7 - x = 8 + 7

   - x = 8 (áp dụng tính chất của đẳng thức)

   x = - 8.

b) x - 8 = (-3) - 8

    x = (-3) - 8 + 8

    x = - 3 (áp dụng tính chất của đẳng thức).