Đăng ký

Giải bài 39 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố. Số 142857 có tính chất rất đặc biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ tìm được tính chất đăc biệt ấy.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

So sánh các chữ số trong các tích nhận được khi nhân 142857 lần lượt với 2, 3, 4, 5, 6.

Giải:

142857 x 2 = 285714

 142857 x 3 = 428571

 142857 x 4 = 571428

 142857 x 5 = 714285

 142857 x 6 = 857142

Nhận xét: Só 142857 nhân với 2, 3, 4, 5, 6 đều được tích là số gồm chính sáu chữ số ấy viết theo thứ tự khác.