Đăng ký

Giải bài 36 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Có thể tính nhầm tích 45 . 6 bằng cách:
- Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:
             45 . 6 = 45 . (2 . 3) = (45 . 2) . 3 = 90 . 3 = 270.
- Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
             45 . 6 = (40 + 5) . 6 = 40 . 6 + 5 . 6 = 240 + 30 = 270.
a) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:
          15 . 4;      25 . 12;       125 . 16.
b) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
        25 . 12;     34 . 11;             47 . 101.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

a) Viết một thừa số trong tích ban đầu thành tích của hai thừa số, một trong hai thừa số mới nhân với thừa số còn lại của tích ban đầu bằng số chẵn chục, chẵn trăm, chẵn nghìn.

b) Viết một thừa số trong tích ban đầu thành tổng của hai số hạng trong đó hai số hạng mới nhân với thừa số còn lại của tích ban đầu bằng số chẵn chục, chẵn trăm, chẵn nghìn.

Giải:

a) 15.4 = 15.(2.2) = (15.5).2 = 30.2 = 60;

     25.12= 25.(3.4) = (25.3).4 = 100.3 = 300;

     125.16 = 125.(2.8) = (125.8).2 = 1000.2 = 2000.

b) 25.12 = 25.(10 + 2) = 25.10 + 25.2 = 250 + 50 = 300;

    34.11 = 34.(10 + 1) = 34.10 + 34.1 = 340 + 34 = 374;

    47.101 = 47.(100 + 1) = 47.100 + 47.1 = 4700 + 47 = 4747.

shoppe