Đăng ký

Giải bài 35 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm các tích bằng nhau mà không cần tính kết quả của mỗi tích:
15 . 2 . 6;         4 . 4 . 9;       5 . 3 . 12;        8 . 18;         15 . 3 . 4;       8 . 2 . 9.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân để tìm ra các thừa số bằng nhau trong phép nhân.

Giải:

Ta có: 15.2.6 = 15.(2.6) = 15.12;

           5.3.12 = (5.3).12 = 15.12;

           15.3.4 = 15.(3.4) = 15.12;

Vậy:    15.2.6 = 15.3.4 = 5.3.12.

Ta có:  4.4.9 = (4.4).9 = 16.9;

            8.2.9 = (8.2).9 = 16.9;

            8.18 = (8.2).9 = 16.9;

Vậy:     4.4.9 = 8.2.9 = 8.18.