Đăng ký

Giải bài 29 trang 17 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:

Số thứ tự Loại hàng Số lượng (quyển) Giá đơn vị (đồng) Tổng số tiền (đồng)
1 Vở loại 1 35 2000 ...
2 Vở loại 2 42 1500 ...
3 Vở loại 3 38 1200 ...
Cộng: ...

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tính số tiền mua mỗi loại vở sau đó tính tổng số tiền mua cả ba loại vở.

Giải:

Số tiền mua 35 quyển vở loại 1 là: \(2000 \times 35=70000 \) (đồng)

Số tiền mua 42 quyển vở loại 2 là: \(1500 \times 42 =63000\) (đồng)

Số tiền mua 38 quyển vở loại 3 là: \(1200 \times 38=45600\) (đồng)

Tổng số tiền mua cả ba loại vở là: 70000 + 63000 + 45600 =178600 (đồng).