Đăng ký

Giải bài 27 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:
a) 86 + 357 + 14;                   b) 72 + 69 + 128;
c) 25 . 5 . 4 . 27 . 2;                c) 28 . 64 + 28 . 36.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Sử dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối để tính trước các số hạng có tổng bằng 10, 100, 1000,...

Giải:

a) 86 + 357 + 14 = (86 + 14) + 357 = 100 + 357 = 457;

b) 72 + 69 + 128 = (72 + 128) + 69 = 200 + 69 = 269;

c) 25.5.4.27.2= (25.4). (5.2).27 = 100.10.27 = 27000;

d) 28.64 + 28.36 = 28.(64 + 36) = 28.100 = 2800.