Đăng ký

Giải bài 33 trang 17 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8
Trong dãy số trên, mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa của dãy số.

Hướng dẫn giải

Số thứ bảy của dãy là: 5 + 8 = 13;

Số thứ tám của dãy là: 8 + 13 = 21;

Số thứ chín của dãy là: 13 + 21 = 34;

Số thứ mười của dãy là: 21 + 34 = 55.