Đăng ký

Giải bài 36 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? 

a) \(0,01= \sqrt{0,0001}\)

b) \(-0,5 = \sqrt{-0,25}\)

c) \(\sqrt{39}< 7 \) và \(\sqrt{39}> 6\)

d) \( ( 4-\sqrt{3}).2x < \sqrt{3}( 4-\sqrt{13} ) \Leftrightarrow 2x < \sqrt{13}\)

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

  Sử dụng phương thức biến đổi tương đương hai vế: 

\(A>B>0 \Leftrightarrow A^2>B^2\)

  với \(C>0 \) thì \(A> B \Leftrightarrow A.C > B.C\) 

   Giải: 

  a) Đúng, vì \(0,01^2= 0,0001 \)

  b) Sai vì \( \sqrt{-0,25}\) không có nghĩa

  c) Đúng, vì \( (\sqrt{39})^2<7^2 \) và \( ( \sqrt{39})^2> 6^2\)

  d) Đúng, vì nhân hai vế của bất phương trình với \(\frac{1}{4- \sqrt{13}}\) thì \(2x < \sqrt{3}\)