Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 16 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Tính và so sánh: \(\sqrt {{{16} \over {25}}} \) và \({{\sqrt {16} } \over {\sqrt {25} }}\)

Hướng dẫn giải

\(\sqrt {{{16} \over {25}}}  = \sqrt {{{\left( {{4 \over 5}} \right)}^2}}  = {4 \over 5}\)

\({{\sqrt {16} } \over {\sqrt {25} }} = {4 \over 5}\)

\( \Rightarrow \sqrt {{{16} \over {25}}}  = {{\sqrt {16} } \over {\sqrt {25} }}\)