Đăng ký

Giải bài 35 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

                   Tìm x, biết:

 

Hướng dẫn giải

      a) Ta có \(\sqrt{(x-3)^2} = 9 \Leftrightarrow \)|x-3| =9 

       \( \Leftrightarrow \) x-3 = 9 hoặc x- 3= -9 

 ta có: x-3= 9 \( \Leftrightarrow \) x= 12; x- 3= -9 \( \Leftrightarrow \)  x= -6 

 Vậy \(x_1 = 12, x_2 =-6\)

     b) \( \sqrt{4x^2+ 4x+1 }= 6 \Leftrightarrow \sqrt{(2x+1)^2}=6 \Leftrightarrow \) \2x + 1|= 6.

   \( \Leftrightarrow \) 2x+1 =6 hoặc 2x+1 = -6 

Ta có 2x+1 = 6 \( \Leftrightarrow \) 2x= 5 \( \Leftrightarrow \) \(x = \frac{5}{2} \)

 Có : 2x+ 1 = -6 \( \Leftrightarrow \) \(x = \frac{-7}{2}\)

   Vậy \(x_1 = \frac{5}{2}; x_2 =- \frac{7}{2}\)