Đăng ký

Giải bài 29 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

    Tính
 a) \(\frac{\sqrt{2} }{\sqrt{18}}\)

 b) \(\frac{\sqrt{15} }{\sqrt{735}}\)

c) \(\frac{\sqrt{12500} }{\sqrt{500}}\)

d) \(\frac{\sqrt{6^5} }{\sqrt{2^3.3^5}}\)

Hướng dẫn giải

  Hướng dẫn: 

Áp dụng quy tắc chia căn bậc hai:

Nếu \(A \ge 0, B> 0 \) thì \(\frac{\sqrt{A} }{\sqrt{B}}= \sqrt{\frac{A}{B}}\)

  Giải:

 a) \(\frac{\sqrt{2} }{\sqrt{18}}= \sqrt{\frac{2}{18}} = \sqrt{\frac{1}{9}}=\frac{1}{3} \)

b) \(\frac{\sqrt{15} }{\sqrt{735}}= \sqrt{\frac{15}{735}} = \sqrt{\frac{1}{49}}=\frac{1}{7} \)

c) \(\frac{\sqrt{12500} }{\sqrt{500}}= \sqrt{\frac{12500}{500}} = \sqrt{25}=5\)

d) \(\frac{\sqrt{6^5} }{\sqrt{2^3.3^5}}= \sqrt{\frac{6^5}{2^3.3^5}} = \sqrt{\frac{2^5.3^5}{2^3.3^5}}= \sqrt{4}=2\)