Đăng ký

Giải bài 28 trang 18 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Tính : 

   a) \(\sqrt{\frac{289}{225}} \)

  b) \(\sqrt{2 \frac{14}{ 25}} \)

  c) \(\sqrt{\frac{0,25}{9}} \)

   d) \(\sqrt{\frac{8,1}{1,6}} \)

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn : 

Sử dụng quy tắc khai trương một thương để tính.

 Nếu \(a \ge 0 , B >0 \) thì \( \sqrt{\frac{A}{B}} = \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}} \)

 Giải: 

   a) Ta có: \( \sqrt{\frac{289}{225}} = \frac{\sqrt{289}}{\sqrt{225}} = \frac{17}{15}\)

   b) Ta có \( \sqrt{2 \frac{14}{15}} =\sqrt{\frac{64}{25}}=​​ ​​ \frac{\sqrt{64}}{\sqrt{25}} = \frac{8}{5}\)

   c) Ta có \( \sqrt{\frac{0,25}{9}} = \frac{\sqrt{0,25}}{{\sqrt{9}}} = \frac{0,5}{3}= \frac{1}{6}\)

   d) Ta có: \( \sqrt{\frac{8,1}{1,6}} =\sqrt{\frac{81}{16}} = \frac{\sqrt{81}}{{\sqrt{16}}} = \frac{9}{4}\)