Đăng ký

Giải bài 158 trang 60 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200.

Hướng dẫn giải

Giải:

Gọi số cây mỗi đội phải trồng là x.

Ta có \(x \in BC(8,9)\) và \(100 \le x \le 200.\)

BCNN(8, 9) = 72

\(x \in BC(8,9) =\) {0; 72; 144; 216;...} \(\Rightarrow\) Vì \(100 \le x \le 200\) nên x = 144

Vậy số cây mỗi đội phải trồng là 144 cây.

shoppe