Đăng ký

Giải bài 154 trang 59 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Số học sinh của lớp 6C là BC(2, 3, 4, 8) và số học sinh trong khoảng từ 35 đến 60.

Giải:

Theo đề bài, số học sinh của lớp 6C phải chia hết cho 2, cho 3, cho 4, cho 8 nghĩa là số này phải là bội chung của 2, 3, 4 và 8.

BCNN(2, 3, 4, 8) = 24

BC( 2, 3, 4, 8) = B(24) = {0; 24; 48; 72; 96;...}

Trong các số thuộc BC(2, 3, 4, 8) chỉ có 48 là trong khoảng từ 35 đến 60. 

Vậy số học sinh lớp 6C là 48 học sinh.