Đăng ký

Giải bài 150 trang 59 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm BCNN của:

a) 10, 12, 15 ;     b) 8, 9, 11 ;     c) 24, 40, 168

Hướng dẫn giải

Giải:

a) \(10=2.5;12=2^2.3;15=3.5 \Rightarrow BCNN(10,12,15)=2^2.3.5=60.\)

b) \(8=2^3;9=3^2;11=1.11 \Rightarrow BCNN(8,9,11)=2^3.3^2.11=792.\)

c) \(24=2^3.2;40=2^3.5;168=2^3.3.7 \Rightarrow BCNN(24,40,168)=2^3.3.5.7=840\)

shoppe