Đăng ký

Giải bài 156 trang 60 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên x biết rằng:

x ⋮ 12, x ⋮ 21, x ⋮ 28 và 150 < x < 300

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

\(x \in BC(12,21,28)\) và 150 < x < 300

Giải:

\(12=2^2.3;21=3.7;28=2^2.7 \Rightarrow BCNN(12,21,28) =2^3.3.7=84.\)

\(x \in BC(12,21,28) = B(84) \) = {0; 168; 252; 336;...}

vì 150 <x < 300 nên x = {168; 252}.

shoppe