Đăng ký

Giải bài 149 trang 59 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm BCNN của:

a) 60 và 280 ;     b) 84 và 108 ;     c) 13 và 15

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Muốn  tìm BCNN của hia hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện theo ba bước:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Giải:

a) \(60=2^2.3.5;280=2^3.5.7 \Rightarrow BCNN(60,280)=2^3.3.5.7=840.\)

b) \(84=2^2.3.7; 108=2^2.3^3 \Rightarrow BCNN(84, 108)=2^2.3^3.7=756.\)

c) \(13=1.13;15=3.5 \Rightarrow BCNN(13,15)=1.3.5.13=195.\)

shoppe