Đăng ký

Giải bài 152 trang 59 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng a chia hết cho 15 và a chia hết cho 18.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

a là BCNN(15, 18).

Giải:

\(a \vdots 15\)  và \(a \vdots 8\) nên a là bội chung của 15 và 18.

a lại là số nhỏ nhất khác 0 nên a là BCNN(15, 18).

\(15=3.5; 18=2.3^2 \Rightarrow BCNN(15,18)= 2.3^2.5=90\)

Vậy a = 90.