Đăng ký

Giải bài 157 trang 60 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Số ngày phải tìm là BCNN(10, 12).

Giải:

Số ngày phải tìm là BCNN(10, 12)

\(10=2.5; 12=2^2.3 \Rightarrow BCNN(10,12)=2.2.3.5=60\)

Vậy sau ít nhất 60 ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật.