Đăng ký

Bài 89 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) (-1346) . 17;       

b) 39 . (-152);             

c) (-1909) . (-75).

Hướng dẫn giải

a) (-1346) . 17 = - 23052;

b) 39 . (-152) = - 5928;

c) (-1909) . (-75) = 143175.

shoppe