Đăng ký

Bài 8 trang 118 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.122):

Hướng dẫn giải

- Dùng thước đo hai cạnh của góc vuông.

- Áp dụng: công thức tính diện tích tam giác vuông: Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích của hai cạnh góc vuông 

                                  

Lời giải chi tiết

Đo hai cạnh góc vuông, ta được \(AB= 30mm, AC= 25mm\).

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông, ta được:

\(S = \frac{1}{2}AB.AC = \frac{1}{2}.30.25 = 375m{m^2}\)

Vậy S= 375mm2

shoppe