Đăng ký

Giải bài 8 trang 118 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông dưới đây (h.122)

Hướng dẫn giải

Kết quả đo : AB = 30mm , AC = 25mm

Diện tích tam giác vuông ABC:

\(S=\dfrac{1}{2}AB.AC=\dfrac{1}{2}.30.25=375mm^2\)