Đăng ký

Bài 6 trang 118 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần ?

Hướng dẫn giải

Áp dụng: Công thức tính diện tích hình chữ nhật là S = a.b

Lời giải chi tiết

 a) Nếu a' = 2a, b' = b thì S' = 2a.b = 2ab = 2S

Vậy diện tích tăng 2 lần.

b) Nếu a' = 3a, b'= 3b thì S' = 3a.3b = 9ab = 9S

Vậy diện tích tăng 9 lần.

c) Nếu \(a' = 4a,\) \(b'= \frac{b}{4}\) thì \(S' = 4a\frac{b}{4}= ab = S.\) 

Vậy diện tích không đổi.

shoppe