Đăng ký

Giải bài 14 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m. Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m\(^2\), km\(^2\), a, ha.

Hướng dẫn giải

Diện tích đám đất hình chữ nhật :

S = 700.400 = 280000m\(^2\) ; S = 0,28km\(^2\) ; S = 2800a ; S = 28ha.