Đăng ký

Giải bài 7 trang 118 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Một gian phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,4m, có một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m và 1,6m và một cửa ra vào hình chữ nhật kích thước 1,2m và 2m. Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sang hay không?

Hướng dẫn giải

Diện tích của nền nhà bằng : S = 4,2.5,4 = 22,68 (m\(^2\))

Diện tích của các cửa bằng : S' = 1.1,6 + 1,2.2 = 4 (m\(^2\))

Ta thấy :

\(\dfrac{S'}{S}=\dfrac{4}{22,68}=17,6\%< 20 \%\)

Vậy, gian phòng không đạt chuẩn về ánh sáng.