Đăng ký

Giải bài 6 trang 118 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Diện tích hình chữ nhật thay đổi như thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần?

Hướng dẫn giải

 Lúc đầu, hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b , diện tích S = a.b

 Sau khi thay đổi , hình chữ nhật có chiều dài a', chiều rộng b', diện tích S' = a'.b'

a) Nếu a' = 2a , b' = b thì S' = 2ab = 2S

b) Nếu a' = 3a, b' = 3b thì S' = 3a.3b = 9S

c) Nếu a' = 4a , b' = \(\dfrac{b}{4}\) thì S' = 4a.\(\dfrac{b}{4}\) = a.b = S