Đăng ký

Giải bài 9 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 ABCD là một hình vuông cạnh 12cm, AE = x cm (h123). Tính x sao cho diện tích tam giác ABE bằng 1/3 diện tích hình vuông ABCD.

Hướng dẫn giải

Diện tích tam giác vuông ABE là : \(S_{ \triangle ABC}\) = \(\dfrac{1}{2}.12.x=6x(cm^2)\)

Diện tích hình vuông ABCD là : \(S_{ ABCD}\) = 12.12 = 144 (\(cm^2\))

Theo đề bài ta có : 6x = \(\dfrac{144}{3}\)

Suy ra : x = 8 (cm)