Đăng ký

Bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính giá trị các lũy thừa sau:
a)23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210;                

b) 32, 33, 34, 35;        

c) 42, 43, 44;                                                        

d) 52, 53, 54;               

e) 62, 63, 64

Hướng dẫn giải

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a: \({a^n} = \underbrace {a.a.\,....a}_{n\,\,thua\,\,so}\,\,\,\,\left( {n \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) 23 = 2. 2. 2 = 8;          

 24 = 23 . 2 = 8. 2 = 16;         

25 =  24 . 2 = 16. 2 =  32;             

26 = 25 . 2 = 32. 2 =  64;             

27 = 26. 2 = 64 . 2 = 128;       

 28 = 27 .2 = 128. 2 =  256;                 

29 = 28 . 2 = 256. 2 =  512;                   

210 = 29. 2 = 512. 2 =  1024

b) 32 = 3.3 =  9;                     

33 = 32  .3 = 9.3 = 27;                  

34 = 33 . 3 = 27. 3 = 81;                 

35 = 34 .3 = 81. 3 = 243.

c) 42 = 4. 4 = 16;                    

43 = 4. 4 = 16. 4 =  64;                   

44 = 43 . 4 = 64. 4 = 256.

d) 52 = 5.5 =  25;                   

53 = 52 .5 = 25.5 =  125;                  

54 = 5. 5 = 125. 5 =  625.

e) 62 = 6.6 = 36;                   

63 = 62 .6 = 36.6 =  216;                  

64 = 6.6 = 216 .  6 = 1296.

shoppe