Đăng ký

Bài 35 trang 40 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho hai đa thức:

M = x2 – 2xy + y2;                           

N = y2 + 2xy + x2 + 1.

a) Tính M + N;                                 b) Tính M - N.

Hướng dẫn giải

+) Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

- Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng.

- Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

+) Muốn trừ hai đa thức ta có thể lần lượt thực iện các bước:

- Viết các hạng tử của đa thức thứ nhất cùng với dấu của chúng.

- Viết tiếp các hạng tử của đa thức thứ hai với dấu ngược lại.

- Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

Lời giải chi tiết

a) M + N = (x2 – 2xy + y2) + (y2 + 2xy + x2 + 1)

              = x2 – 2xy + y+ y2 + 2xy + x2 + 1

              = (x2 + x2) + (-2xy + 2xy) + (y2 + y2) + 1

             = 2x2 + 2y2+ 1

b) M - N = (x2 – 2xy + y2) - (y2 + 2xy + x2 + 1)

              = x2 – 2xy + y2  - y2 - 2xy - x2 - 1

              = (x2 - x2) + (-2xy - 2xy) + (y2 - y2) - 1

              = -4xy - 1.

shoppe