Đăng ký

Giải bài 30 trang 40 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính tổng của đa thức P = x\(^2\)y + x\(^3\) – xy\(^2\) + 3 và Q = x\(^3\)+ xy\(^2\) – xy – 6.

Hướng dẫn giải

P + Q = \((x^2y+x^3-xy^2+3)+(x^3+xy^2-xy-6)\)

           = \(x^2y+x^3-xy^2+3+x^3+xy^2-xy-6\)

           = \((x^3+x^3)+x^2y+(-xy^2+xy^2)-xy+(3-6)\)

           = \(2x^3+x^2y-xy-3\)